logotyp
Login

Přijímací řízení a zápis do 1. ročníku

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Školní rok 2022-2023

Seznam žáků

žák       výsledek řízení


01        přijat/a

02        přijat/a

03        přijat/a


Datum zveřejnění

28. 4. 2022

 


SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02

Školní rok 2022-2023


Seznam uchazečů

 Uchazeč        výsledek řízení

01                    přijat/a

02                    přijat/a

03                    přijat/a

 
Datum zveřejnění

28. 4. 2022


Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

Praktická škola dvouletá

podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,

v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění

1. Přihláška ke studiu

Řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole se odevzdává do 1. 3. 2022 řediteli školy.

2. Povinné součásti přihlášky

▪ potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu od praktického lékaře pro děti a dorost

▪ doporučení ke studiu školským poradenským zařízením

▪ vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo i po splnění povinné školní docházky (přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2021/2022)

3. Organizace přijímacího řízení

▪ při přijetí přihlášky bude uchazeči přiděleno registrační číslo

▪ součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči

4. Přijímací pohovor se skládá ze čtyř oblastí:

Sebeobslužné a praktické dovednosti, komunikační dovednosti, praktické matematické dovednosti, přiřazování situačních obrázků.

Každá oblast bude obsahovat 3 úkoly, které budou hodnoceny jedním bodem. Maximální počet bodů za jednu oblast – 3. Celkový počet bodů – 12. Uchazeči budou seřazeni podle získaného počtu bodů.

O pořadí přijatých uchazečů rozhodne dosažený počet bodů.

5. Termín přijímacího řízení: 27. dubna 2022.

Konkrétní termín (den a hodina) bude uchazeči oznámen písemně.

6. Oznámení a doručování rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

▪ ředitel školy zveřejní na školních webových stránkách seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly a zároveň na veřejně přístupném místě školy a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu 28. dubna – 30. dubna 2022

▪ zápisový lístek – uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, do které byl přijat, do 10-ti pracovních dnů prokáže záměr vzdělávat se v dané střední škole. V případě neodevzdání zápisového lístku posledním dnem lhůty zanikají podle § 60g, odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

▪ při nepřijetí uchazeče je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele střední školy odvolání proti nepřijetí.

7. Počet přijímaných žáků pro obor vzdělávání Praktic. škola dvouletá: 4

 

V Benešově dne 31. 1. 2022

Mgr. Ludmila Králová
ředitelka školy


Nástěnka

obrázek
13. 12. 2022
se koná školní vánoční jarmark.

22. 12. 2022 je vyhlášeno ředitelské volno.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy