logotyp
Login

Přijímací řízení a zápisKritéria přijímacího řízení na školní rok 2023/2024

Praktická škola dvouletá

podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,
v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění

 1. 1. Přihláška ke studiu

Řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole se odevzdává do 1. 3. 2023 řediteli školy.

 1. 2. Povinné součásti přihlášky

potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu od praktického lékaře pro děti a dorost

doporučení ke studiu školským poradenským zařízením

vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo i po splnění povinné školní docházky (přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2022/2023)

 1. 3. Organizace přijímacího řízení

při přijetí přihlášky bude uchazeči přiděleno registrační číslo

součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči

 1. 4. Přijímací pohovor se skládá ze čtyř oblastí:

Sebeobslužné a praktické dovednosti, komunikační dovednosti, praktické matematické dovednosti, přiřazování situačních obrázků.

Každá oblast bude obsahovat 3 úkoly, které budou hodnoceny jedním bodem.
Maximální počet bodů za jednu oblast – 3.
Celkový počet bodů – 12.
Uchazeči budou seřazeni podle získaného počtu bodů.

O pořadí přijatých uchazečů rozhodne dosažený počet bodů.

 1. 5. Termín přijímacího řízení: 26. dubna 2023.

Konkrétní termín (den a hodina) bude uchazeči oznámen písemně.

 1. 6. Oznámení a doručování rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

ředitel školy zveřejní na školních webových stránkách seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly a zároveň na veřejně přístupném místě školy a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu 26. dubna – 30. dubna 2023.

▪ zápisový lístek – uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, do které byl přijat, do 10-ti pracovních dnů prokáže záměr vzdělávat se v dané střední škole. V případě neodevzdání zápisového lístku posledním dnem lhůty zanikají podle § 60g, odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

při nepřijetí uchazeče je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele střední školy odvolání proti nepřijetí.

 1. 7. Počet přijímaných žáků pro obor vzdělávání Praktická škola dvouletá: 2

 

V Benešově dne 27. 1. 2023
Mgr. Ludmila Králová
ředitelka školy


SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Školní rok 2023-2024

Seznam žáků

žák    výsledek řízení

01 přijat/a

02 přijat/a

04 přijat/a

05 přijat/a

06 přijat/a

07 přijat/a

08 přijat/a

09 přijat/a

10 přijat/a

 

Datum zveřejnění 12. 4. 2023


SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02

Školní rok 2023-2024

Seznam uchazečů

uchazeč        výsledek řízení
01    přijat/a

02    přijat/a


Datum zveřejnění

27. 4. 2023

 


Nástěnka

obrázek
VYSVĚDČENÍ ROZDÁME
28. 6. 2024

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
 • image 32
 • image 33
 • image 34
 • image 35
 • image 36

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy