logotyp
Login

Přijímací řízení a zápis do 1. ročníku

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO OBORU PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02

Školní rok 2021-2022

Seznam uchazečů

uchazeč   výsledek řízení

01             přijat/a
02             přijat/a

Datum zveřejnění
18. 5. 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Školní rok 2021-2022

Seznam žáků

žák   výsledek řízení

01     přijat/a
02     přijat/a
03     přijat/a


Datum zveřejnění
7. 5. 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

23. a 30. dubna 2021  od 10.00 – 12.00 hodin

Prosíme rodiče, aby s předstihem kontaktovali školu a domluvili se na přesném postupu vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.

Kontakt: 739 090 367

Všechny děti k zapsání do školy musejí mít platné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání do našeho typu školy, tj. do školy podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021- 2022

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

Praktická škola dvouletá

podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,

v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění

1) Přihláška ke studiu

Řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole se odevzdává do 1. 3. 2021 řediteli školy.

2) Povinné součásti přihlášky

potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu od praktického lékaře pro děti a dorost

doporučení ke studiu školským poradenským zařízením

vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo i po splnění povinné školní docházky (přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2020/2021)

3) Organizace přijímacího řízení

při přijetí přihlášky bude uchazeči přiděleno registrační číslo

součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči

4) Přijímací pohovor se skládá ze čtyř oblastí:

Sebeobslužné a praktické dovednosti, komunikační dovednosti, praktické matematické dovednosti, přiřazování situačních obrázků.

Každá oblast bude obsahovat 3 úkoly, které budou hodnoceny jedním bodem. Maximální počet bodů za jednu oblast – 3. Celkový počet bodů – 12. Uchazeči budou seřazeni podle získaného počtu bodů.

O pořadí přijatých uchazečů rozhodne dosažený počet bodů.

5) Termín přijímacího řízení:  22. dubna 2021. Pozor změna termínu na
12. května 2021!

Konkrétní termín (den a hodina) bude uchazeči oznámen písemně.

6) Oznámení a doručování rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

ředitel školy zveřejní na školních webových stránkách seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly a zároveň na veřejně přístupném místě školy a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu do 21. května 2021.

▪ zápisový lístek – uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, do které byl přijat, do 10-ti pracovních dnů prokáže záměr vzdělávat se v dané střední škole. V případě neodevzdání zápisového lístku posledním dnem lhůty zanikají podle § 60g, odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

při nepřijetí uchazeče je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele střední školy odvolání proti nepřijetí.

7) Počet přijímaných žáků pro obor vzdělávání Praktická škola dvouletá: 2 žáci

V Benešově dne 29. 1. 2021 
 
Mgr. Ludmila Králová
ředitelka školy                                                              

                                                                          

Nástěnka

obrázek
Ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 14:30 - 16:00 hod. pořádáme den otevřených dveří. Zájemci se nejdříve telefonicky domluví s vedením školy.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy